Ball Mascares Tarragona

Aviat obrirem la venda d’entrades per a la segona edició del ball de màscares de Tarragona

Ball de màscares 2023!

Dijous 16 de febrer a les 21:00 a:

Casa Joan Miret. Rambla Nova 36. Tarragona

DIES
HORES
MINUTS
SEGONS
Ja ha acabat

Per tal de donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades, i seguint les recomanacions i instruccions emeses per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (A.E.P.D.), S’INFORMA: Les dades de caràcter personal sol·licitades i facilitades per vostè, són incorporades un fitxer de titularitat privada el responsable del qual i  únic destinatari és Associació Colours Fantasy Només es poden sol·licitar aquelles dades estrictament necessàries per prestar adequadament els serveis sol·licitats, podent ser necessari recollir dades de contacte de tercers, com ara representants legals, tutors, o persones a càrrec designades pels mateixos. Totes les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat, amb les mesures de seguretat establertes legalment, i sota cap concepte són cedits o tractats per terceres persones, físiques o jurídiques, sense el previ consentiment del client, tutor o representant legal, excepte en aquells casos en què fos imprescindible per a la prestació correcta del servei. Un cop finalitzada la relació entre l’empresa i el client les dades seran arxivades i conservades, durant un període temps mínim de 12 mesos després d’això seguirà arxivat o en el seu defecte seran tornats  íntegrament al client o autoritzat legal. Les dades que facilito seran incloses al Tractament denominat Clients d’Associació Colours Fantasy amb la finalitat de gestió del servei contractat, emissió de factures, contacte…, totes les gestions relacionades amb els clients i manifesto el meu consentiment. També se m’ha informat de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit a Associació Colours Fantasy amb domicili al carrer Gran Canaria 37 43007 Tarragona Les dades personals no seran cedides per Associació Colours Fantasy a les entitats que presten serveis.

Col·laboren

Estrella Damm